در دوران عادت ماهیانه می توان از روی موبایل جزءهای قران را خواند؟
در دوران عادت ماهیانه می توان از روی موبایل جزءهای قران را خواند؟

باسمه تعالی

خواندن قرآن در حال عادت ماهانه (حیض) مستحب است؛ مگر سوره هایی که سجدۀ واجب دارد؛ یعنی سوره های فصلت، نجم، علق و سجده که خواندش حرام است و در مستحب بودن و حرام بودن، فرقی نیست که از روی قرآن کاغذی بخواند یا از قرآن الکترونیکی مانند قرآن داخل موبایل.

کد سایت fa8188
طبقه بندی موضوعی اغسال|قرآن