برای تقویت ناخن کراتین که حالت لاک دارد، استفاده می کنم و جنبۀ درمانی و زیبایی دارد و پاک کردنش هم وقت گیر است و هم هزینه زیاد دارد. آیا می شود بدون پاک کردن وضو گرفت؟
برای تقویت ناخن کراتین که حالت لاک دارد، استفاده می کنم و جنبۀ درمانی و زیبایی دارد و باعث سفتی و تقویت ناخن می شود و پاک کردنش هم وقت گیر است و هم هزینه زیاد دارد. آیا می شود بدون پاک کردن وضو گرفت؟ آیا اینکه فروشنده کراتین که وارد کننده آن هم هست، گفته اگر یک لایه بزنید، جذب ناخن می شود، می شود به حرف فروشنده عمل کرد یا تحقیق لازم است؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال اگر پاک کردن آن یا تأمین هزینه آن عسر و حرج داشته باشد، استفاده از آن اشکال ندارد و وضو با آن صحیح است.

2. اگر فروشنده ثقه (قابل اعتماد) باشد، می توانید طبق آن عمل کنید.

کد سایت fa8195
طبقه بندی موضوعی وضو