مسجدی در تهران قصد دارد کولری را برای خانواده یتیمی بخرد ولی امام جماعت مسجد می‌خواهد ۵۰۰ هزارتومان ما بقی را از فطریه بدهد، آیا این کار جایز است؟
مسجدی در تهران قصد دارد کولری را برای خانواده یتیمی بخرد ولی امام جماعت مسجد می‌خواهد ۵۰۰ هزارتومان ما بقی را از فطریه بدهد، آیا این کار جایز است؟ در صورت عدم جواز چه راه‌ حلی دارید؟

باسمه تعالی

اگر دریافت کنندۀ کولر شرعاً فقیر باشد، پرداخت فطریه به او جایز است.

کد سایت fa8197
طبقه بندی موضوعی زکات فطره