شخصی دور عادت ماهیانه اش 4 روزه است و بعضی مواقع خیلی کم 5 روزه است. اگر صبح روز پنجم غسل کند و نماز صبحش را بخواند و بعد از ظهر لکۀ خون ببیند و مجدداً غسل کند، آیا نماز صبحی که خوانده باطل است؟
شخصی دور عادت ماهیانه اش 4 روزه است و بعضی مواقع خیلی کم 5 روزه است. اگر صبح روز پنجم غسل کند و نماز صبحش را بخواند و بعد از ظهر لکۀ خون ببیند و مجدداً غسل کند، آیا نماز صبحی که خوانده باطل است؟ و اگر مجدداً شب کمی ترشح قهوه ای ببیند، باید مجدداً غسل کند یا خون حساب نمی شود؟

باسمه تعالی

این ترشحات لزج، به رنگ قهوه ای یا زرد که معمولاً در آخر دورۀ حیض وجود دارد، در نظر عرف ادامۀ خون حیض محسوب می شود و احکام شرعی پریودی را دارد. بنابراین قبل از پاک شدن از این ترشحات اصلاً خواندن نماز برای شخص  جایز نبوده و اگر هم خوانده، باطل بوده است؛ ولی چون اطلاع نداشته مرتکب گناهی نشده است و این نماز قضا هم ندارد.

 

کد سایت fa8207
طبقه بندی موضوعی اغسال