فرموده اید برای مستطیع عمره واجب است. آیا این وجوب ناشی از ازدحام زیاد حج تمتع و صف طولانی برای ثبت نام است؟
فرموده اید برای مستطیع عمره واجب است. آیا این وجوب ناشی از ازدحام زیاد حج تمتع و صف طولانی برای ثبت نام است یا اینکه اگر مسأله فوق هم وجود نداشت، بازهم واجب است؟ آیا با رفتن به حج عمره به نیت واجب، حج تمتع از انسان ساقط می شود یا اینکه اگر بعداً ثبت نام کنند، باید ثبت نام کند؟

باسمه تعالی

1. کسی که شرایط استطاعت عمره را دارد، انجام عمره یک بار بر او واجب است. این حکم ارتباط با ازدحام ثبت نام حج واجب ندارد.

2. اگر چنین ازدحامی نبود و مکلف شرایط استطاعت حج واجب را داشت، حج واجب بر عمرۀ واجب مقدم است ولی اگر فقط در حد عمره شرایط استطاعت را داشت، انجام عمره بر او واجب خواهد بود.

3. با انجام عمرۀ واجب، حج واجب از عهدۀ مکلفی که برای حج مستطیع شده است، ساقط نمی شود،‌ ولی با انجام حج واجب عمره واجب ساقط می گردد.

کد سایت fa8208
طبقه بندی موضوعی احکام حج