اگر خورشید گرفتگی بر اساس محاسبات علمی اعلام شده باشد و در منطقه ای به قدری کم باشد که امکان تشخیص با چشم غیر مسلح نباشد، آیا نماز آیات واجب می شود؟
اگر خورشید گرفتگی بر اساس محاسبات علمی اعلام شده باشد و در منطقه ای به قدری کم باشد که اگر می شد با عینک های مخصوص و ایمن به خورشید نگاه کرد امکان تشخیص با چشم غیر مسلح نباشد و فقط با ابزارهای رصد کنندۀ نجومی قابل تشخیص باشد؛ مثلاً امروز گفتند خورشید گرفتگی در مسکو 0.03 درصد است، آیا نماز آیات واجب می شود؟

باسمه تعالی

1. ملاک در اثبات احکام کسوف، قابلیت رؤیت با چشم غیر مسلح است.

2. در فرض رؤیت با چشم غیر مسلح باید میزان گرفتگی به حدی باشد که عرفاً خورشید گرفتگی شمرده شود.

3. اینکه دقیقاً چه مقدار و درصد از گرفتگی، خورشید گرفتگی محسوب می شود، در هر مورد باید به تشخیص عرف مراجعه کرد.

4. در فرض سؤال که امکان تشخیص با چشم غیر مسلح نیست، خواندن نماز آیات واجب نیست؛ هرچند احتیاط آن است که خوانده شود.

 

کد سایت fa8230
طبقه بندی موضوعی نماز آیات