اگر کسی بر گردنش رد مظالم باشد و می خواهد صدقه بدهد، آیا واجب است به زبان بگوید این پول را به نیت فلانی صدقه می دهم یا ثواب این پول برای فلانی؟
اگر کسی بر گردنش رد مظالم باشد؛ مثلاً سال ها قبل پول کسی را دزدیده و الآن صاحبش را پیدا نمی کند و می خواهد صدقه بدهد، آیا واجب است به زبان بگوید این پول را به نیت فلانی صدقه می دهم یا ثواب این پول برای فلانی؟

باسمه تعالی

همین که در قلبش می داند به نیت صاحب حق صدقه می دهد، کافی است.

کد سایت fa8246
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس