کسی شیعه بوده و بعد از طرفداران مذاهب دیگر شد، اگر دوباره شیعه شد، نمازهایی که طبق مذهب آن ها عمل کرده است، باید قضا کند؟
کسی قبلاً شیعه مذهب بوده و بعد یکی از تابعین و طرفداران مذاهب دیگر (سنی یا وهابی یا سلفی‌) شد و اکثر اعمالش طبق مذهب شیعه نیست. اگر دوباره مذهب ما را قبول کند، نمازهایی که طبق مذهب آن ها عمل کرده است، باید قضا کند؟

باسمه تعالی

در صورتی که طبق فتوای مرجع تقلیدی که می توانسته در آن دوران شرعاً از او تقلید کند یا طبق فتوای معظم له آن اعمال صحیح بوده، قضا یا اعاده ندارد در غیر این صورت باید قضا یا اعاده کند.

کد سایت fa8247
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز