اگر بعد از فوت مادر یک نفر از پسران ادعا کند که مادرم فلان دارایی اش را در زمان حیات به من بخشیده و مدرکی ندارم و فقط قسم می خورد، آیا باید مال را به او بدهند؟
اگر بعد از فوت مادر یک نفر از پسران ادعا کند که مادرم فلان دارایی اش را در زمان حیات به من بخشیده و مدرکی ندارم و با ناراحتی بگوید حلال نمی کنم و مال را طلب کند، سایر فرزندان باید چه کنند؟ آیا باید مال را بدون سند و مدرک به او بدهند از بیم آنکه مبادا مدیون شوند در حالی که آن برادر هیچ شاهد، مدرک یا دست نوشته ای ندارد و فقط قسم می خورد؟

باسمه تعالی

به این مقدار که در سؤال آمده است مالکیت برای آن پسر نسبت به مال مورد ادعا شرعاً ثابت نمی شود.

کد سایت fa8252
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|حق الناس