آیا زکات فطره را می توانم به کارت فقیر بریزم؟
آیا زکات فطره را می توانم به کارت فقیر بریزم؟

باسمه تعالی

بله جایز است و واریز پول به حساب یک شخص و ثبت در حساب بانکی اش قبض و دریافت آن شخص محسوب می شود. 

 

کد سایت fa8257
طبقه بندی موضوعی زکات فطره