پدری وصیت کرده باشد این پول مال فلان فرزند است و پول را در حساب خودش گذاشته و به قبض آن فرزند نرسیده است. بعد از مردن پدر این پول به این فرزند می رسد یا باید بین همۀ ورثه کما فرض الله تقسیم شود؟
پدری وصیت کرده باشد این پول مال فلان فرزند است و پول را در حساب خودش گذاشته و به قبض آن فرزند نرسیده است. بعد از مردن پدر این پول به این فرزند می رسد یا باید بین همۀ ورثه کما فرض الله تقسیم شود؟

باسمه تعالی

1. اگر وصیت پدر شرعاً محرز است و میزان پول مذکور بیش از ثلث ما ترک* نباشد، باید بر طبق وصیت عمل شود و  اگر بیش از ثلث باشد، در صورت اجازۀ سایر ورثه قابل اجرا است و قبض یا عدم قبض فرزند تأثیری در این حکم ندارد.

2. اگر فرزند در زمان حیات پدر این پول را قبض کرده باشد، در حقیقت از مورد وصیت خارج است و هبۀ پدر به او است و هبه به ارحام لازم الوفا است و نمی توان پس گرفت.

 

* یک سوم تمام اموالی که از شخص متوفی باقی مانده است

 

کد سایت fa8258
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وصیت