آیا برای بچه ای که پدرش هیچ کمکی به وی نمی کند، جایز است بدون اطلاع پدرش پول مورد نیازش را از اموال پدر بردارد؟
آیا برای بچه ای که شغلی ندارد و پدرش هم با توجه به تقاضایش از او، هیچ کمکی به وی نمی کند، جایز است که بدون اطلاع پدرش پول مورد نیازش را از اموال پدر بردارد؟ آیا این کار گناه محسوب می شود؟ گفتنی است که این پدر خرجی خانواده را نمی دهد.

باسمه تعالی

1. بر فرزند نابالغ جایز نیست در اموال خودش یا پدرش بدون اذن پدر تصرف کند و اگر چنین کند، گناه کرده است.

2. اگر پدر با وجود توانایی مالی، مخارج متعارف فرزند تحت تکفل خود را نمی پردازد، فرزند می تواند با اجازۀ حاکم شرع به میزان آن مخارج از اموال پدر بردارد یا می تواند با اذن جد پدری اش در اموال خودش در محدوده ای که اذن گرفته تصرف کند و اگر او نیز علی رغم نیاز فرزند اذن ندهد، می تواند با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط به میزان آن مخارج از اموال خودش بردارد.

کد سایت fa8265