آیا نگهداری سازهایی موسیقی در منزل مانع از استجابت دعا است؟ آیا باعث می شود نماز قبول نباشد؟
آیا نگهداری سازهایی موسیقی در منزل مثل ویولن و گیتار و پیانوی قدیمی که ارزش مادی زیادی داره ولی بدون استفاده است، مانع از استجابت دعا است؟ آیا باعث می شود نماز قبول نباشد؟

باسمه تعالی

1. در روایت صحیح وارد شده که دعا در خانه ای که در آن غنا (آواز حرام) خوانده می شود، مستجاب نمی گردد.

3. نگهداری سازهای موسیقی در منزل حرام نیست و شرعاً تأثیری در صحیح بودن یا باطل بودن نماز نگهدارنده ندارد.

2. نماز در خانه ای که سازهای موسیقی نگهداری می شود، شرعاً صحیح است.

کد سایت fa8274