بعد از غسل و بعد از چند دقیقه متوجه شدم کمی پوست روی دستم کنده شده و کمی خون آمده بود. شک دارم در زمان غسل هم بوده یا نه، غسل صحیح است؟
بعد از غسل وقتی از حمام بیرون امدم و لباس پوشیدم و بعد از چند دقیقه متوجه شدم کمی پوست روی دستم کنده شده و کمی خون آمده بود. الآن شک دارم در زمان غسل هم بوده یا نه، غسل صحیح است؟ دستم را به جاهایی زدم. آیا همه آن جاها نجس است؟

باسمه تعالی

1. غسل تان صحیح است.

2. چیزهایی هم که با دست تان برخورد کرده است، پاک محسوب می شود.

کد سایت fa8275
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اغسال