آیا دو محرم سببی یا نسبی در حضور یکدیگر می تواند نماز بگزارند؟
آیا دو محرم سببی یا نسبی در حضور یکدیگر می تواند نماز بگزارند؟ اگر زن و شوهر یا دو محرم مثل پدر و دختر با ھم نماز می گذارند، در میاں آن ها چقدر فاصله لازم است؟

باسمه تعالی

1. خواندن نماز برای دو محرم سببی و نسبی در یک مکان اشکال ندارد.

2. اگر زن و مردی در یک مکان نماز می خوانند، احتیاط مستحب آن است که سجده گاه زن عقب تر از جای ایستادن مرد باشد. در این مسأله فرقی بین انواع محارم و غیر محارم وجود ندارد.

کد سایت fa8295
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار