اگر در برنج در مرحلۀ آبکش کردن فضلۀ موش دیده شود، باید چه کار کرد؟
اگر در برنج در مرحلۀ آبکش کردن فضلۀ موش دیده شود، باید چه کار کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر یقین دارید که فضلۀ موش است، برنج نجس شده است؛ البته در بسیاری از این موارد چیز دیگری مثل گل و لای بجا مانده از شالیزار به اشتباه فضلۀ موش تلقی می شود.

2. در صورت نجس شدن برنج ، برای تطهیر شرعی آن، می توان مدتی آن را در آب کر قرار داد به گونه ای که آب در برنج ها نفوذ کند و این مدت در برنج آبکش زیاد نیست.

کد سایت fa8301
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات