اگر به نیت روزۀ اول ماه سحری بخوریم و لقمه را لحظۀ اذان فرو ببریم، روزه باطل است؟
اگر به نیت روزۀ اول ماه سحری بخوریم و لقمه را لحظۀ اذان فرو ببریم، روزه باطل است؟

باسمه تعالی

اگر قسمتی از فرو بردن لقمه بعد از اذان* (فجر صادق) انجام شود در حالی که امکان جلوگیری از آن وجود داشته، روزه آن روز باطل است. ولی اگر امکان جلوگیری نبوده یا هنوز اذان نشده باشد، روزه صحیح است.
 

 

* توجه داشته باشید که محاسبۀ اذان در صبح صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران است که حدود 7 دقیقه زودتر از فجر صادق است.

کد سایت fa8306
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه|وقت نماز