اگر وکیلی به صورت غیر عمد اما از روی بی مبالاتی و عدم دقت قابل پیش گیری، پولی از حساب سرمایه گذاری موکل خود برداشت کند، آیا ضامن سودی است که به آن در عرف بانکداری تعلق می گرفته؟
اگر وکیلی به صورت غیر عمد اما از روی بی مبالاتی و عدم دقت قابل پیش گیری، پولی از حساب سرمایه گذاری موکل خود برداشت کند، آیا ضامن سودی است که به آن در عرف بانکداری تعلق می گرفته؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال وکیل ضامن سود و منافع از دست رفتۀ سرمایه در آن مدت است.

کد سایت fa8315
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان