آیا در ربا هرگونه جر منفعتی؛ هرچند زیاده عینیه نباشد؛ مثلاً یک تومن قرض می دهم به شرط اینکه در نماز شبت من را دعا کنی، ربا و حرام است؟
آیا در ربا هرگونه جر منفعتی؛ هرچند زیاده عینیه نباشد؛ مثلاً یک تومن قرض می دهم به شرط اینکه در نماز شبت من را دعا کنی، ربا و حرام است؟ آیا درقرض ربوی اصل قرض حلال است و فقط سودی که می دهد یا می گیرد، حرام است یا اینکه تصرف در اصل قرض بر مقرض و مقترض حرام است؟

باسمه تعالی

1. شرط کردن زیاده در عقد قرض، ربا محسوب می شود و این کار هم بر قرض دهنده و هم بر قرض گیرنده حرام است و باطل است. در این مسأله فرقی بین زیادۀ عینیه و غیر عینیه نیست.

2. مقصود از زیاده در بحث ربا زیاده ای است که ارزش مالی داشته باشد و عرفاً بر آن منفعت مالی به صدق کند و دعا کردن از این قبیل نیست.

3. در قرض ربوی اصل قرض صحیح است و تصرف قرض گیرنده در مال قرض گرفته شده جایز است.

 

 

کد سایت fa8319
طبقه بندی موضوعی احکام ربا