آیا راه رفتن با دمپایی روی زمین نجس در حالیک دمپایی کاملاً خیس و پا هم خیس است، باعث نجس شدن پا می شود؟
آیا راه رفتن با دمپایی روی زمین نجس در حالیک دمپایی کاملاً خیس و پا هم خیس است، باعث نجس شدن پا می شود حتی اگر عین نجاست در زمین نباشد؟

باسمه تعالی

1. خیر پا نجس نمی شود و فقط کف دمپایی که بر روی قسمت نجس زمین قرار گرفته، نجس می شود.

2. در مسأله مزبور فرقی بین وجود عین نجاست در زمین و عدم آن نیست.

کد سایت fa8320
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات