اگر داخل چاه سنگ توالت مدفوع باشد و سنگ توالت خیس باشد و کف توالت هم بر اثر شستشوی محیط خیس باشد، آیا سنگ توالت و کف توالت نجس می شوند؟
اگر داخل چاه سنگ توالت مدفوع باشد و سنگ توالت خیس باشد و کف توالت هم بر اثر شستشوی محیط خیس باشد، آیا سنگ توالت و کف توالت نجس می شوند؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی در یک سطح نمناک یا خیس، با ملاقات یک قسمت از آن سطح با چیز نجس، فقط همان قسمت نجس می شود و سایر قسمت ها نجس نمی شود.

2. در فرض سؤال کف دستشویی و سنگ توالت به دلیل نجس بودن چاه سنگ، نجس نمی گردد.

کد سایت fa8321
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات