آیا اگر کسی مریض باشد، می تواند برای درمان گوشت سیخور بخورد؟
سیخور حیوانی است مثل روباه و از پستانداران است ولی علف می خورد و گوشت خوار نیست. گوشتش خیلی گرم است برای مزاج های سرد. آیا اگر کسی مریض باشد، می تواند برای درمان گوشت سیخور بخورد؟

باسمه تعالی

1. خوردن گوشت سیخور یا تشی که نوعی خارپشت محسوب می شود، حرام است.

2. درمان بیماری خاصی به وسیلۀ خوردن گوشت سیخور ثابت نشده است و از این جهت نیز مجوزی برای خوردن گوشت این حیوان شرعاً وجود ندارد.

کد سایت fa8328