آیا می توانم خمس خانۀ خود را به فرزند طلبۀ خود بدهیم؟
آیا می توانم خمس خانۀ خود را به فرزند طلبۀ خود بدهیم؟

باسمه تعالی

در این مورد از مرجع تقلید خود اجازه خاص بگیرید.

کد سایت fa833 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی موارد مصرف خمس