آیا رعایت جهت قبله در ذبح، دفن، نماز در فرضی که بدانیم یا احتمال بدهیم مثلاً 10 تا 20 درجه انحراف از قبله داریم، کافی است؟
آیا رعایت جهت قبله در ذبح، دفن، نماز در فرضی که بدانیم یا احتمال بدهیم مثلاً 10 تا 20 درجه انحراف از قبله داریم، کافی است؟ در قضای حاجت همین که 2 تا 3 درجه منحرف ازقبله باشیم، رفع حرمت می شود؟

باسمه تعالی

1. انحراف مختصر در حد چند درجه از سمت قبله به گونه ای که عرف فرد را در جهت قبله به حساب آورد، جایز است و در این مسأله فرقی بین ذبح، دفن یا نماز یا سایر اموری که روبه قبله بودن در آن ها شرط است، وجود ندارد.

2. گویا انحراف تا 10 درجه عرفاً رو به قبله محسوب می شود.

3. در جایی که با وجود تحقیق از عرف مردم، همچنان شک داشته باشیم آیا فلان مقدار انحراف، عرفاً رو به قبله هست یا خیر، شرعاً رو به قبله بودن محسوب نمی شود.

4. در هنگام بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن، حرام نیست؛ هر چند بهتر است مراعات شود.

5. اگر بعد از ذبح معلوم شود، جهت قبله رعایت نشده است، حیوان مذبوح حرام نیست.

6. اگر بعد از دفن معلوم شود، میت رو به قبله دفن نشده است،ظاهرا نبش قبر و قرار دادن میت در جهت قبله واجب نیست؛ و اگر  احتمال عقلائی دهند که بدن وی متلاشی شده است یا این کار هتک حثیت میت به حساب آید، قطعا جایز نیست.

7. اگر بعد از نماز بفهمد رو به قبله نبوده است، در صورتی که میزان انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه به سمت راست یا چپ باشد، نمازش صحیح است. اما در صورتی که میزان انحراف بیشتر از این مقدار باشد و وقت باقی باشد، باید اعاده کند ولی اگر وقت گذشته قضا ندارد.

کد سایت fa8330
طبقه بندی موضوعی قبله