زید به صورت عمرو چند تا، شاید 5 یا 6 بار، ضربه مشت زده بود که صورت عمرو سرخ شده است. دیه اش چطور حساب می شود؟
زید به صورت عمرو چند تا، شاید 5 یا 6 بار، ضربه مشت زده بود. وقتی عمرو از جا برخاست، زید دیده بود که صورت عمرو سرخ شده است. دیه اش چطور حساب می شود؟ هر ضربه ای که زده را جداگانه یک دیه دارد یا اینکه فقط یک دیه به ازای صورت سرخ شده باید بدهد؟

باسمه تعالی

1. اگر همه ضربه ها به یک ناحیه اصابت کرده و فقط همان یک ناحیه سرخ شده باشد یک دیه به ازای همان قسمت سرخ شده باید بپردازد. در این فرض تعداد ضربات اثری ندارد و ملاک میزان جراحت نهایی است.

2. اگر ضربه های منجر به سرخ شدن قسمت های مختلف شده باشد باید به ازای سرخ شدگی هر قسمت، یک دیه بپردازد.

کد سایت fa8341
طبقه بندی موضوعی دیات