اگر ظاهر مهر به اندازۀ سجده پاک باشد ولی اطراف و پشت و باطن آن نجس باشد، آیا سجده براین مهر صحیح است؟
اگر ظاهر مهر به اندازۀ سجده پاک باشد ولی اطراف و پشت و باطن آن نجس باشد، آیا سجده براین مهر صحیح است؟

باسمه تعالی

سجده بر این مهر صحیح است.

کد سایت fa8347
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار