اگر فردی در نماز اخفاتی برای فهماندن مطلبی سهواً همان ذکر نماز را بلند بگوید، چه کند؟
اگر فردی در نماز اخفاتی برای فهماندن مطلبی سهواً همان ذکر نماز را بلند بگوید، چه کند؟

باسمه تعالی

اگر در نماز ذکری را که باید آهسته بخواند، سهواً بلند بگوید، نمازش را ادامه دهد و صحیح است.

کد سایت fa8348
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز