سجده برطرف برجسته مهر صحیح است؟
سجده برطرف برجسته مهر صحیح است؟

1. اگر قسمت برجستۀ روی مهر از جنس تربت یا جنس قابل سجده نباشد و یا مانعی از تماس پیشانی با روی آن قسمت ها باشد، چنانچه این برجستگی ها مختصر باشند، مانع از رسیدن پیشانی به سایر قسمت های مهر نیست و سجده بر مهر با وجود آن ها صحیح است. در غیر این صورت سجده صحیح نیست.

2. اگر قسمت برجستۀ مهر از جنس قابل سجده باشد و مانعی از تماس پیشانی با روی آن قسمت ها نباشد و نیز مجموع برجستگی ها به اندازه ای باشند که مسمای سجده عرفاً تحقق پیدا کند، سجده صحیح است.

کد سایت fa8350
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار