خواندن کتاب های اشخاصی چون علی شریعتی چگونه است؟
خواندن کتاب های اشخاصی چون علی شریعتی چگونه است؟

باسمه تعالی

از نظر شرعی اشکال ندارد؛ مگر آنکه مفسده ای به همراه داشته باشد.

کد سایت fa836
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی