انگشت دستم میخچه زده است. شب داروی میخچه می زنم ولی صبح برای وضو پاک نمی شود. آیا وضو و نمازم اشکال دارد؟
انگشت دستم میخچه زده است. شب داروی میخچه می زنم ولی صبح برای وضو پاک نمی شود. آیا وضو و نمازم اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر بر طرف کردن آن غیر ممکن باشد یا عسر و حرج داشته باشد، لازم نیست آن را پاک کنید و وضو و نمازتان صحیح است.

کد سایت fa8374
طبقه بندی موضوعی وضو