در خارج از ایران هستم. مادر مسنم در ایران است و دچار مشکلات پیری و بی قرار است. آیا اگر همسرم را رها کنم و به نزد مادر بیایم تا اسباب راحتی اش را در پیری فراهم کنم، گناه کرده ام؟ البته نگرانم که همسرم بر اثر نبودنم به معصیت بیافتد وظیفه ام چیست؟
در خارج از ایران هستم. مادر مسنم در ایران است و دچار مشکلات پیری و بی قرار است. آیا اگر همسرم را رها کنم و به نزد مادر بیایم تا اسباب راحتی اش را در پیری فراهم کنم، گناه کرده ام؟ البته نگرانم که همسرم بر اثر نبودنم به معصیت بیافتد وظیفه ام چیست؟

باسمه تعالی

تشخیص وظیفه در این مورد تابع شرایط مادر شما، خود شما و همسر شما می باشد:

1. اگر ترک همسر باعث گرفتاری وی به گناه شود، این جایز نیست.

2. اگر ترک مادر موجب صدمۀ جدی به وی گردد؛ این جایز نیست.

3. اگر در وضعیتی قرار دارید که ترک مادر موجب صدمۀ جدی به وی و ترک همسر موجب گناه او می گردد، و چاره ایی جز انتخاب یک از این را دو ندارید، اختیار با شماست، هرچند بهتر است به مادر خود رسیدگی کنید بلکه شاید این امر متعین (تنها گزینۀ صحیح) باشد. بنابراین، احتیاط واجب آن است که جلوی صدمۀ جدی به مادرتان را بگیرید.

 

 

کد سایت fa838 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین