نصب سنگ قبر امام حسین ـ علیه السلام ـ در داخل مخزن کارخانه تولید آب معدنی جهت تبرک آب های تولیدی چه حکمی دارد؟
نصب سنگ قبر امام حسین ـ علیه السلام ـ در داخل مخزن کارخانه تولید آب معدنی جهت تبرک آب های تولیدی چه حکمی دارد؟ اگر احتمال بدهیم آب معدنی ممکن است در مصارف دیگر صرف شود، می توان آن را تبرک کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر از تربت امام حسین ـ علیه السلام ـ چیزی در آب نیست، این کار اشکالی ندارد؛ البته بهتر است تأکید شود که از این آب فقط برای آشامیدن استفاده شود.

2. حتماً به گونه ای عمل گردد که این امر منشأ تصورات خرافی مثل شفا دهنده بودن این آب نشود.

3. بنا بر احتیاط واجب فروش این آب به قیمت بالاتر از معمول به دلیل تبرکی بودنش، جایز نیست.

کد سایت fa8403