اگر کسی در نماز در تکبیرة الاحرام، الله اکبر را با حرف «آ» بگوید (آلله اکبر) نه اینکه با فتحه بگوید (ألله اکبر) اشکال دارد؟
اگر کسی در نماز در تکبیرة الاحرام، الله اکبر را با حرف «آ» بگوید (آلله اکبر) نه اینکه با فتحه بگوید (ألله اکبر) اشکال دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که تغییر معنای آن را اراده نکرده باشد، این مقدار تغییر در عبارت که در سؤال گفته شده، ضرری به صحت قرائت نمی زند.

کد سایت fa8404
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز