فردی به اشتباه کفش دیگری را پوشیده و مأیوس از دسترسی به او است. وظیفۀ این فرد چیست؟
فردی به اشتباه کفش دیگری را پوشیده و حال هم مأیوس از دسترسی به او است و او را نمی شناسد و طرف مقابل هم قاعدتاً کفش خود را پیدا نکرده کفش این فرد را پوشیده و رفته است. مثال مذکور آیا همان مجهول المالک است؟ وظیفۀ این فرد چیست؟ آیاحکم مجهول المالک و لقطه یکی است؟

باسمه تعالی

1. مورد سؤال از موارد مجهول المالک است و لقطه صدق نمی کند.

2. پوشیدن این کفش جایز نیست و در فرضی که از پیدا کردن مالک مأیوس است، باید آن را به نیت صاحبش صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب صدقه با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد؛ البته اگراصلا نمی تواند کفش را صدقه دهد، می تواند آن را با اجازه مجتهد جامع الشرایط تملک و قیمت آن را صدقه بدهد که دفتر در خصوص این مورد و مواردی در این حد، اجازه می دهد.

3. در خصوص استفاده ای که تاکنون از کفش کرده است، باید اجرت المثل را به هر شکل ممکن حساب و با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد که دفتر در خصوص این مورد و مواردی در این حد، اجازه می دهد.

کد سایت fa8413
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی