آیا مطرح کردن درخواست ازدواج در ماه محرم مشکل شرعی ندارد؟
آیا مطرح کردن درخواست ازدواج در ماه محرم مشکل شرعی ندارد؟

باسمه تعالی

درخواست ازدواج و بلکه انجام عقد ازدواج در محرم الحرام با رعایت شئونات این ماه اشکال ندارد.