قرار بود که دخترخاله و پسرخالۀ من با همدیگر ازدواج کنند. من فهمیدم پسرخاله ام اهل دوست دختر است و با دخترخاله ام و خاله ام در میان گذاشتم و آن ها جواب منفی دادند. آیا کار اشتباهی کردم؟
پارسال قرار بود که دخترخاله و پسرخالۀ من با همدیگر ازدواج کنند. دخترخاله من دختر خیلی مؤمن و نماز خوان است و نسبت به ازدواج حساس است. من از طریق اینستا امتحان کردم و فهمیدم پسرخاله ام اهل دوست دختر است و زمانی که دائم می رفت خواستگاری همزمان با یک دختر دیگر چت می کرد. من هم این موضوع را با دخترخاله ام و خاله ام در میان گذاشتم و آن ها هم به خاطر حرف من به این خواستگاری جواب منفی دادند. دخترخالۀ من الآن خدا را شکر با یک آدم مؤمن که اتفاقاً مدافع حرم است، ازدواج کرده و خوشبخت هستند اما نسبت به پسرخاله ام عذاب وجدان دارم. آیا من با این کار آبرویش را بردم؟ زندگیش را خراب کردم؟ آیا کار اشتباهی کردم؟ حکمی به گردنم است؟

باسمه تعالی

شما کار حرامی مرتکب نشده اید و چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa8439
طبقه بندی موضوعی غیبت