برای انجام فروع دینی ای که یقین لازم است، آیا فرد وسواسی می تواند رفتار و قرار می دادند، آیا فرد وسواسی می تواند رفتار عموم مردم را ملاک قرار دهد؟
برای انجام اعمال واجب در فروع دینی ای که به جهت صحت عمل آن واجب، یقین لازم است، آیا فرد وسواسی که سخت به یقین می رسد، می تواند رفتار عموم مردم را ملاک قرار دهد و بگوید اگر ایشان در این موقعیت قرار می گرفتند، معمولاً برایشان یقین حاصل می شود. پس عمل واجب من محکوم به صحت است و بریء الذمه خواهم شد؟

باسمه تعالی

بله اساساً وسواسی باید در این موارد رفتار افراد عادی جامعه را ملاک قرار دهد و بر اساس همان عمل کند.

کد سایت fa8442
طبقه بندی موضوعی وسواس