اگر شخصی از مکان مقدسی مانند کربلا برای خود کفن خریداری کند و یک سال بگذرد و استفاده نگردد، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
اگر شخصی از مکان مقدسی مانند کربلا برای خود کفن خریداری کند و یک سال بگذرد و استفاده نگردد، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

کفن هر فرد جزء مؤونه است و به آن خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa8454
طبقه بندی موضوعی مئونه