فردی صد هزار تومان داده و گفته قرآن خوانده شود ولی او را نمی شناسیم که بپرسیم چند آیه، چند سوره، چند جزء. حال چه طور عمل شود که ذمۀ ما بری شود؟
فردی صد هزار تومان داده و گفته قرآن خوانده شود ولی او را نمی شناسیم که بپرسیم چند آیه، چند سوره، چند جزء. حال چه طور عمل شود که ذمۀ ما بری شود؟

باسمه تعالی

گویا در نظر عرف چنین کاری به معنای مطالبۀ خواندن کل قرآن است. اگر یقین دارید که مقصود این نبوده است، باید به قدری بخوانید که معمولاً در ازای این مبلغ می خوانند. از نظر دفتر این مبلغ در ازای خواندن حدود 7 جزء قرآن است.

کد سایت fa8455
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره|قرآن