کار کردن بر خلاف قوانین و مقررات و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
در شرکتی که مشغول به کار هستم، به عنوان متصدی انبار در زمان ورود اقلام باید فرمی را جهت کنترل مواد توسط بازرسین صادر کنم که طبق دستور مدیر، در آن به جای نام اصلی سازنده (چینی) نام شرکت دیگری (کره ای) درج می شود. بازرسین هم از روی فرم من فرم دیگری را با درج نام سازندۀ صوری صادر می کنند که اقلام را تأیید کرده اند (البته بازرسین را از صوری بودن نام سازنده مطلع کردم). فرمی که بازرسین صادر کرده اند به همراه یک شناسنامه با نام سازنده صوری به بازرسین شرکت های طرف قرارداد ارائه می شود. لازم به ذکر است که شناسنامه از اهمیت بیشتری برای بازرسین برخوردار است. آیا در صورت مشکل داشتن می توانم با محاسبه زمانی که صرف تکمیل فرم ها می کنم و به تبع آن درآمد را محاسبه کنم و آن میزان را صدقه بدهم؟

باسمه تعالی

کار کردن بر خلاف قوانین و مقررات و نیز در آمد حاصل از آن حرام است و صدقه دادن این درآمد نیز باطل است و حرمت را بر طرف نمی کند.

کد سایت fa846 کد بایگانی 0