اگر ما به خانه کسی رفتیم و از نظر مرجع ما آن مکان یا آن غذا توسط ما نجس نشده ولی از نظر مرجع صاحب خانه نجس شده است، آیا گناهی مرتکب شده ایم و باید به آنان اطلاع بدهیم؟
بنده به تازگی آیت الله هادوی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرده ام و با مطالعۀ جواب یک سؤال در مورد انتقال نجاسات دانستم که ایشان نظر راحت تری نسبت به سایر مراجع برای انتقال نجاسات دارند. خواستم بدانم اگر ما به خانه کسی رفتیم و از نظر مرجع ما آن مکان یا آن غذا توسط ما نجس نشده ولی از نظر مرجع صاحب خانه نجس شده است، آیا گناهی مرتکب شده ایم و باید به آنان اطلاع بدهیم؟ چون طبق حکم آیت الله هاوی از طرف ما انتقال نجاساتی رخ نداده ولی از نظر مرجع آنان انتقال صورت گرفته است و چون این امر باعث وسواس می شود.

باسمه تعالی

1. صرف آسان بودن عمل به برخی احکام و فتاوای دلیل معتبر شرعی بر جواز تقلید از یک مجتهد نیست و باید از طرق شرعی معتبر فرد اعلم را بیابید و از او تقلید کنید. در هر حال تقلید شما از معظم له صحیح است.

1. اگر نجس کردن عمدی نبوده، گناهی رخ نداده است.

2. اطلاع دادن لازم نیست.

کد سایت fa8468