اگر در جایی که دو نظر مختلف از مراجع وجود دارد، کسی به نظر مخالف مرجعش درآن زمینه عمل کند، آیا فرد از جهت مخالفت با مرجعش مستحق عذاب است؟
اگر در جایی که دو نظر مختلف از مراجع وجود دارد، کسی به نظر مخالف مرجعش درآن زمینه عمل کند، آیا فرد از جهت مخالفت با مرجعش مستحق عذاب است؟

باسمه تعالی

1. عمل به نظر مرجع غیر اعلم جایز نیست.

2. در فرض تساوی دو یا چند مرجع می تواند به نظر هر کدام که بخواهد عمل کند؛ مگر در احکام مربوط به یک عمل واحد که نباید به گونه ای باشد که مجموع آن عمل واحد طبق نظر همۀ آن مراجع باطل باشد؛ از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی دشوار است، بهتر است همیشه از یک نفر تقلید کند.

کد سایت fa8470
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید