قرارداد ملکی را امضا کردم که در آن حق فسخ برای طرفین به شرط پرداخت خسارت بود. از معامله پشیمان شدم. اما خریدار علی رغم پرداخت خسارت، فسخ را قبول ندارد. حکم شرعی این مسأله چیست؟
به عنوان فروشنده، قرارداد معاملۀ ملکی را در دو ماه گذشته امضا کردم که یکی از بندهای آن حق فسخ برای طرفین معامله به شرط پرداخت خسارت به میزان 10 درصد کل مبلغ ملک بود (قبل از انتقال قطعی سند). در بدو قرارداد نصف مبلغ توسط خریدار پرداخت شد و در انتظار پرداخت نیمه دیگر و انتقال سند بودم که از معامله پشیمان شدم . اما خریدار علی رغم پرداخت خسارت تعبین شده ضمن قرارداد، فسخ را قبول ندارد. حکم شرعی این مسأله چیست؟

باسمه تعالی

اصل شرط کردن خسارت و دریافت و پرداخت آن محل اشکال است؛ ولی با توجه به مفاد قرارداد، فسخ شما نافذ است و قرارداد از زمان فسخ شما پایان یافته است.

کد سایت fa8480
طبقه بندی موضوعی احکام خرید و فروش