مردم تایلند کرم را می خورند. آیا فروختن کرم برای خوردن جایز است؟
مردم تایلند کرم را می خورند. آیا فروختن کرم برای خوردن جایز است؟

باسمه تعالی

فروختن کرم یا حشرات دیگر برای خوردن، به کسانی که خوردن آن را جایز می دانند، جایز است.

کد سایت fa8495
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار