اگر احتمال بدهیم که فردی دارد مرتکب گناهی می شود ولی ندانیم از گناه بودنش اگاه است یا نه، آیا وظیفه داریم در این مورد با او صحبت کنیم؟
اگر احتمال بدهیم که فردی دارد مرتکب گناهی می شود ولی ندانیم از گناه بودنش اگاه است یا نه، آیا وظیفه داریم در این مورد با او صحبت کنیم؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال نهی از منکر واجب نیست.

کد سایت fa8496
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر