در صف اول نماز جماعت، کسی با جند واسطه با امام جماعت فاصله دارد، اگر واسطه ها هنوز اقتدا نکردند، می تواند اقتدا کند؟
در صف اول نماز جماعت، کسی با جند واسطه با امام جماعت فاصله دارد، اگر افراد نزدیک به امام (کسانی که میان او و امام قرار دارند) هنوز اقتدا نکردند، می تواند اقتدا کند؟

باسمه تعالی

در صورتی که افراد واسطه آماده اقتدا باشند؛ هرچند هنوز اقتدا نکرده اند، می تواند اقتدا کند.

کد سایت fa8499
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت