در برخورد وسیلۀ نقلیه به ماکیان، غرامت بر عهدۀ راننده هست؟
در برخورد وسیلۀ نقلیه به ماکیان، غرامت بر عهدۀ راننده هست؟

باسمه تعالی

در صورتی که صاحب حیوان عمداً و با آگاهی حیوان را در جایی رها کرده است که عبور و مرور حیوان در آنجا عادی و رایج نیست و در حقیقت با این کار حیوانش را در معرض تلف قرار داده باشد، راننده ضامن نیست در غیر این صورت ضامن است.

کد سایت fa8500
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان