در شرایط مجتهد دارای شرایط ذکر فرمودید بنابر احتیاط واجب شیعه 12 امامی باشد. چگونه می توان مجتهدی را متصور بود که به امامت سایر معصومین واقف نباشد؟
در شرایط مجتهد دارای شرایط ذکر فرمودید بنابر احتیاط واجب شیعه 12 امامی باشد. چگونه می توان مجتهدی را متصور بود که به امامت سایر معصومین واقف نباشد؟

باسمه تعالی

1. اجتهاد در فقه از جمله فقه شیعه در حقیقت تخصص در علم فقه است و برای متخصص شدن در یک دانش لازم نیست به مبانی ارزشی و اعتقادی آن دانش معتقد بود و این امکان وجود دارد که فردی یهودی باشد اما در فقه شیعه در حد یک مجتهد مطلق باشد؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از منابع فقه شیعه را داشته باشد. برخی علما شیعه مانند شهید اول ـ رحمة الله علیه ـ در مذاهب اهل سنت مجتهد بودند ولی سنی نبودند!

2. بنابراین به عنوان یک موضوع فقهی این سؤال هست که آیا برای تقلید از یک مجتهد لازم است او شیعۀ اثنا عشری باشد یا خیر که معظم له در پاسخ به این سؤال داشتن این شرط را بنا بر احتیاط واجب لازم می دانند.

کد سایت fa8506
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید