مقداری گندم و جو کاشتیم. آبیاری با آب کانال است. زمستان هم که باران می بارد، زکات آن چقد می شود؟
مقداری گندم و جو کاشتیم. آبیاری با آب کانال است. زمستان هم که باران می بارد، زکات آن چقد می شود؟ زکات را باید به فقیر بدهیم یا باید به دفتر بدهیم؟ حتماً باید خود گندم و جو را بدهیم یا به صورت نقدی به همان قیمتی که فروختیم؟ در ضمن دو سوم محصول مال ما است و یک سوم مال فرد دیگری است. ما از سهم خودمان زکات بدهیم کافی است یا اگر آن طرف زکاتش را نداد آن را هم ما باید بدهیم؟ هزینه های کشت باید کم شود؟ آیا خود زمین و آب هم جزو هزینه ها حساب می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر در آبیاری از کانال اصلاً از پمپ و ابزاری های دیگر استفاده نمی شود یا استفاده از این امور به حدی ناچیز است که آبیاری با ابزار صدق نکند، میزان زکات یک دهم است؛ هرچند پول آب پرداخت شود.

2. اگر از پمپ و مانند آن به اندازۀ قابل توجه استفاده می شود، باید به نسبتی که از این طریق آبیاری می شود، یک بیستم محاسبه شود و به نسبتی که از آب باران یا بدون پمپ و سایر ابزارها آبیاری می شود، یک دهم محاسبه شود.

3. بر شما لازم است به میزان سهم خودتان از محصول زکات بدهید و نسبت به سهم دیگری مسئولیتی ندارید.

4. کلیۀ هزینه های کشت از جمله اجارۀ زمین و هزینۀ آبیاری از کل قیمت محصول کسر می شود.

5. وجوه زکات باید صرفاً به دفتر تحویل شود و هر گونه تصرف بدون اذن جایز نیست.

کد سایت fa8509
طبقه بندی موضوعی نصاب زکات