خدمه یا نگهبان خوابگاه آن وسایل دانشجویان را به عنوان اینکه دیگر کسی سراغ این ها نمی آید برای استفاده خودشان یا دادن به فقرا بر می داشتند. آیا استفادۀ از این اموال و مالک آن ها شدن اشکال دارد؟
بنده در یک خوابگاه دانشجویی به عنوان نگهبان کار می کنم. در این مدت کرونا اعلام کردند که خوابگاه می خواهد تعطیل و تخلیه و تحویل مالکش شود و دانشجویان بیایند وسایل خودشان را از خوابگاه خارج کنند. اکثراً یا حتی قریب به یقین همه آمده اند و وسایلشان را برده اند اما مقدار زیادی وسیله از جمله کفش، لباس، لوازم تحریر و چیزهایی از این دست در اتاق ها باقی مانده است و مشخص نیست صاحبان آن ها دقیقاً همین دانشجویان بوده اند که حکم تخلیه پرکرده اند یا مال دانشجویان قبل از آن ها بوده است. خدمه یا نگهبان آن وسایل را به عنوان اینکه دیگر کسی سراغ این ها نمی آید برای استفاده خودشان یا دادن به فقرا بر می داشتند و حتی اگر اینها هم بر نمی داشتند پیمانکار و نمایندگانش که مسئولین ما هستند، برای خودشان می فروختند یا به دیگران می دادند. آیا استفادۀ شخصی از این اموال و مالک آن ها شدن توسط هر کسی اشکال دارد؟ اگر آری چگونه جبران کند؟

باسمه تعالی

اگر اینکه صاحبان آن امول که به دنبال آن ها نخواهند آمد، در نظر عرف به این معنا باشد که از آن اموال اعراض کرده اند، این اموال از مالکیت آن ها خارج شده اند و می تواند آن را برای خودش بردارد. در غیر این صورت باید آن ها صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب این صدقه با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد که دفتر در خصوص مورد اجازه می دهد.

کد سایت fa8511
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس